O Raju Malucha

Regulamin - dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

"Raj Malucha"
Bajeczne Miejsca dla Twojego Dziecka

Nazwa placówki

1. Placówka nosi nazwę - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Raj Malucha"
2. Właścicielem placówki jest pani Sylwia Szweda.
3. Siedziba placówki mieści się w Wejherowie, na ulicy Klasztornej 18/1.

Cele i zadania Raju Malucha

1. Celem placówki jest:
*bezpieczne i radosne poznawanie przez powierzone nam dzieci, otaczającego świata, poprzez wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
*sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;
*współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
2. Zadania, wynikające z powyższych celów, placówka realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
*poznawanie i rozumienie świata i siebie;
*nabywanie umiejętności poprzez działanie;
*odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
*budowanie systemu wartości.
3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:
*obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.XII.2008r., Dz.U.z dnia 15.I.2009).;
*zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
*okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
*spontaniczna działalność dzieci;
*zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
4. Placówka zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć przedszkolnych.
5. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

Organizacja placówki

1. Do Raju Malucha mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Wskazane jest, aby młodsze dzieci umiały same korzystać z toalety (przy pomocy nauczyciela).
2. Placówka dysponuje 24 miejscami dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
3. Placówka czynna jest od 1 września do 31 sierpnia (z miesięczną przerwą w lipcu), od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i z uwzględnieniem ewentualnych przerw wakacyjnych i świątecznych. Terminy przerw ustala Dyrektor i informuje o tym fakcie Rodziców/Opiekunów, na dwa tygodnie przed przerwą w funkcjonowaniu przedszkola.
4. Opieka wraz z zajęciami odbywają się w godzinach 6.00 – 18.00 i sprawowana jest przez wykwalifikowany personel.
5. Organizację pracy określa „rozkład dnia” i „tygodniowy grafik zajęć”.
6. Istnieje możliwość dodatkowej opieki po godzinach funkcjonowania placówki, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu przez Rodzica/Opiekuna. Koszt dodatkowej godziny to 20zł.
7. Placówka zapewnia trzy posiłki w ciągu dnia:
Śniadanie 8.45 - 9.15
Dwu daniowy obiad 12.00 – 13.00
Podwieczorek 14.30 – 15.00
8. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani osobiście lub telefonicznie poinformować o tym fakcie placówkę nie później niż do godziny 8.30 danego dnia (dotyczy obiadu) i do godziny 16.30 dnia poprzedzającego (dotyczy śniadania). Odpisy z wyżywienia będą rozliczane przy opłacaniu czesnego w kolejnym miesiącu. Odpisy nie dotyczą opiekunów, którzy wpłacają czesne po wyznaczonym terminie.
9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać wyłącznie Rodzice/Opiekunowie lub osoby trzecie, wcześniej zgłoszone do Dyrektora lub Wychowawcy w formie pisemnej.
10. W przypadku choroby dziecko nie powinno uczestniczyć w zajęciach. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
11. Każde dziecko zgłoszone do placówki na jeden z pakietów przedszkolnych objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Rodzice/Opiekunowie dzieci uczęszczających do placówki w niepełnym wymiarze godzin i dni, mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
13. Placówka dysponuje apteczką pierwszej pomocy. Nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków, chyba że za pisemną zgodą Rodziców/Opiekunów i po ustaleniu warunków podawania leków.
14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

Rekrutacja i odpłatność

1. Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny zaczyna się od 1 marca do 31 maja danego roku.
2. Dziecko jest kwalifikowane do placówki po wypełnieniu przez Rodziców/Opiekunów „Karty Przedszkolaka”. Następnie, wraz z wypełnioną kartą, należy zgłosić się na rozmowę do Dyrektora placówki. W finale rozmowy podpisywana jest „Umowa świadczenia usługi” z Rodzicami/Opiekunami na jeden rok opieki nad dzieckiem.
3. W przypadku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.
4. Ceny usług z zakresu oferty przedszkolnej zawarte są w cenniku i w umowie podpisywanej między Rodzicami/Opiekunami dziecka.
5. Opłata za pobyt dziecka w placówce pobierana jest z góry do 7-go każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w placówce oraz przyjmują do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki karne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania umowy, w przypadku niedającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m.in. wysoka inflacja, znaczny wzrost kosztów opłat). O zmianie tej należy powiadomić rodziców bądź opiekunów dziecka najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem zmiany.
8. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych, jeśli:
*Rodzice/Opiekunowie zalegają z opłatami,
*dziecko swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych dzieci,
*w sytuacji zatajenia przez Rodziców/Opiekunów informacji o stanie zdrowia dziecka,
*nastąpi brak chęci współpracy Rodziców/Opiekunów z personelem dydaktycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych
*w procesie edukacji i wychowania dziecka.
9. Dyrekcja placówki zastrzega sobie możliwość rejestracji (zdjęcia, video) zajęć prowadzonych w placówce w celach marketingowych z zachowaniem zasad poufności danych, po uzgodnieniu z Rodzicami/Opiekunami.
Google+